Wednesday, August 19, 2009

خويَنةراني كتيَب كةم دةبنةوةدةوةن هادي
رنين طاهر
هاشم قاسم
كتيَب خويندنةوة ضيدي مانايةكي نةماوة بؤ كريَكاريَكي بيست و ثيَنج سالَةي وةكو محةمةد حةسةن عةلي. ئةو كة لةبةر طةرمي تيشكي رؤذ ئارةقةيةكي زؤري كردبوو بة ماندويَتيةكى زوَرةوة لة بارةي ئةم بابةتة تةنها ئةوةنةي دركاند كة، "خويَندن كةنطي باوي ماوة، بةس ثارة، تةنها ئيش دةمطةييَنيَتة ثارةوثوول نةك كتيَب خويَندنةوة."
ئةطةر كةمدةرامةتي يان كؤشين لة ثيَناو ذياندا بةهانةيك بن ئةو طةنجة كريَكارة، ضةندين هؤكاري ديكةش هةية بوونةتة هؤي كةمبووني ريَذةي خويَنةران.
ثيَشكةوتني تةكنةلؤجيا و تةمةلَبووني نةوةي نويَ دوو لةو هؤكارانةن لة ثشت كةمبووني ريَذةي خويَندنةوة لة هةريَمي كوردستان، ئةمة راي بةرهةم عةلي محموودة كة بةرِيَوةبةري نوسينى ئاذانسي دةنطوباسى ئاكانيوزة.
"كض و كورِةكانمان رِةنطة ئيَستا ئامادةبن 125 زنجيرةي توركي سةير بكةن، بةس ناتوانن يةك كاتذميَر تةرخان بكةن بؤ خويَندنةوةي رؤمانيَك،" بةرهةم دريَذةي بة قسةكانيدا و ئاماذةي بةوةدا، "ثيَويستة لةسةر وةزارةتي ثةروةردة بواريَكي طشتي لة قوتابخانةكان دابنيَت بؤ ئةوةي قوتابي ئاشنابيَت بة جيهاني كتيَب، جطة لة خويَندني ثةروةردةيي."
ئةمة لة كاتيَكدا خويَنةراي كتيَبخانةي طشتي هةوليَر بة ريَذةيةكي زؤر دابةزيوةو تةنها 15%ي هاوريَياني ئةو ثةرتوكخانة ئيَستا سةرداني دةكةن، ئةمةش بةهؤي طوستنةوةي كتيَبخانةكةية.
" كتيَبخانةكة ئيَستا لةناو ثاركي شةهيد سامى عةبدولرةحمانة. ثيَشتر لةلاي وةزارةتي تةندروستي ناو بازارِبووة و هةموو جؤرة خةلَكيَك رِووي تيَدةكردووة،" ئةمة بة ثيَي ووتةي فةريك عةبدولآ عةلي، فةرمانبةري كتيَبخانة.
نيبار بةديع عةبدولعةزيز، قوتابي ماستةر لة زانكؤي دهؤك، ئاخيَك بؤ ئةم دؤخةي كتيَب خويَندنةوة هةلَدةكيَشت و دةلَيَت، "خويَندنةوة رِوو لة كةميية بةهوَى بووني مالَثةر و سايتي جؤراوجؤر و نةبووني ثرِؤذةي دريَذخايةن و تؤكمة لةلايةن وةزارةتي ثةروةردة بؤ هانداني خةلَك بةطشتي."
لةم رووةوة طوَران سةباحي رؤذنامةنوسدةليَت، "لة دايكبوونى مندالَ لةو مالَةي كتيَبخانةي تيَداية واى ليَدةكات لة دوارِؤذدا كتيَب هةلَطريَت. ئةوةشي ضاو بة ديتنى تفةنط هةلَبهيَنيَت، كة طةورة بوو مةطةر هةر تفةنط هةلَطريَت."
جواميَر جةودةت عةبدولرةحمان، قوتابي كؤليَذي كارطيَرِي ئابووري بة ثيَضةوانةي هةموو بؤضوونةكان دةبيَذيَت، "باورِم بةو قسانة نيية، خويَندنةوةي كتيَب زؤرة لة هةموو شويَنيَك، قةت طةورةيي خؤي لةدةست نادات و وةك خؤي دةميَنيَت."
بةدران حةبيب، بةريَوةبةري دةزطاي ئاراس بوَ ضاث و بلاوكردنةوة، بةراورديَك لة نيَوان كوَمةلطةى دوواكةوتوو و ثيَشكةوتوو دةكات لة رووي خويَندنةوة. ئةو ثيَى واية لة كؤمةلَطةي دواكةوتوو كتيَب خويَندنةوة بريتيية لة خةباتكردني سياسي، بؤ ئةوةي رووبةرووي رذيَم و ستةمكاران ببيَتةوة، ضونكة خويَندنةوة بريتيبووة لة ضةكي رووبةرِوو بوونةوة. هةروةها ئةو ثيَي واية كة، "كتيَب خويَندنةوة لة ناوضةي دواكةوتووي ئيَمةدا باشترين ريَطة و شيَوازة بؤ طؤرِيني كولتووري دةقطرتوو بة كةرِووي هةزاران سالَة.
بةدران بة ثيَكةنينةوة ئةوةشي طووت كة، "بةلاي كولتووري طوندةكييةوة خويَندنةوة مرؤظ ميَ دةكات، مرؤظ ضةند بيَ زانياري بيَ، هيَندة نيَرتر و رِةسةنترة."

No comments:

Post a Comment