Wednesday, August 19, 2009

يةكيَتي نووسةراني كوردستان لة بةردةم كوَنطرةي نويَدا
يةكيَتي نووسةراني كورد لة خؤئامادةكردنداية بؤ بةستنى كؤنطرةي خؤي دواي ثيَكهيَنانى حكومةتي نويَي هةريَمي كوردستان.
لة ثةيوةندييةكدا سةرنووسةري كؤواري كاروان "كاروان عةبدولَا" رايةطةياند، " 18سالَة كوَنطرة نةكراوة، لة بةر ئةوة بووة كة يةكيَتي بة يةكطرتوويي بميَنيَتةوة. تاكة ريَكخراو بووة كة نةبوو بة دوو لةت. باجةكةي ئةوة بووة كة كوَنطرة لة برِي ئةو دوا كةوت. ئةندامةكان هةموويان لة كوَنطرةي رِاثةرين و يةكيَتي نووسةراني شاخ و كوَمةلَةي نووسةراني شاخ ثيَكهاتوون."
"ئةطةر لةم كوَنطرةيةدا حيزبايةتي زالَ بيَت دةست لة كار دةكيَشمةوة." ئةمة وتةي يةكيَك لة ئةنداماني بالَاي يةكيَتي نووسةرانة سةبارةت بة كاردانةوةى خؤى بةرامبةر دةستيَوةردانى حيزبى لة كؤنطرة. ئةو ئةندامة بة باشي نةزاني ناوي بهيَندريَت.
وةزيري رِوَشنيبري، فةلةكةدين كاكةيي، طوتي، " بيروَكةييَكم هةية (ئةويش ئةوةية) هةولَ بدةين لة سةر ئاستي دةستةي طشتي يةكيَتي نووسةران ياداشتيَكي تةفاهوم و ليَك حالَيبوون دروست بكةين لة نيَوان وةزارةتي رِوَشنيبري و يةكيَتي نووسةران بوَ ثلانيَكي دوور و دريَذ".
بة بؤضونى نووسةر و رِوَذنامةنووس كةمال غةمبار، يةكيَتي نووسةراني كورد وةكو ريَكخراويَكي نا حكومي فةرهةنطيي بة دريَذايي ميَذووي ثيَك هاتني ضالاك بووة لة برةودان بة رِةوشي ئةدةبي كوردي و هةروةها داهيَنان. بةلاَم " لةبةر ئةوةي كة موَركي حيزبايةتي زالَة بة سةر كةش و هةواي ناوةندي نووسةران ثيَم وانيية طوَرِانكاري رِووبدات، حكومةتي ماليكي هاوكاري سةنديكا و ريَكخراوةكان ناكات."
بةلَام دكتوَر فةرهاد ثيربالَ، نووسةر و ماموَستاي زانكوَ رةخنةي لة كاري يةكيَتي نوسةران طرت و طوتي، "لة طةرِمةي شةرِي براكوذيدا بيَ هةلَويَست و موقيف بوون، يةكيَتي نووسةران لة ثيَناو ئةدةب و هونةري رِاستةقينةدا ئيش ناكات، شتةكان زوَربةي شكلَي و فوَرمين و حزب حزبيَن و خزم خزميَني تيَدا دةكريَت. ئةدةبي بةرثرسيار جياية لةم بالَ بالَيَن و شةرِة دةنووكة. ئةو بوَشايية كة كوَنطرة بةِريَوة نةضووة دةطةرِيَتةوة بوَ رِوانيني حزبايةتي و نا ئةدةبي بووني روَشنبيران".
ليَذنةي ئامادة كاري كوَنطرةي دامةزراندني يةكيَتي نووسةران لة بةغدا لة هةذار موكرياني و سةعيد ناكام بة ناوي حيزبي شيوعي عيَراق و ئةحمةد دلَزار وةك هةريَمي كوردستاني ثيَك هاتبوون.
لة 10/2/1970 ئةم يةكيَتيية لة بةغدا دروست بووة و كوَنطرةي يةكةمي لة 23و24ي حوزةيراني هةمان سالَ لة هوَلَي خولد لة بةغدا بةسترا، لة 3/12/1970 يةكيَتي نووسةراني هةوليَر دةستي بة كار كرد و لة (15/1/1971) يةكةمين كوَنفرانسي لقي هةوليَر بةسترا.

حسيَن مةردان
هؤشةنط محةمةدئةمين

No comments:

Post a Comment