Wednesday, August 12, 2009

شةهرام عةليدي فيلميَكي نويَ بةرهةم ديَنيَ
دةرهيَنةري سينةمايي شةهرام عةليدي رايطةياند كة دةستيكردووة بة بةرهةمهيَناني فيلميَكي نويَ.
ئةم بةرهةمةي عةليدي بة ناوي ‘ذنة شاعير’ يةكةم كاري سينةمايي ئةوة لة ثاش فيلمي ‘سرتة لةطةلَ با’ كة لة فيَستيظالَي "كان" سيَ خةلَاتي بردةوة و وةكوو بةرهةميَكي كوردستاني عيَراق نيشان درا.
بةرهةمة نويَيةكةي عةليدي زياتر لة شاردا ويَنة دةطيريَت بة ثيَضةوانةي ‘سرتة لةطةلَ با’ كة كةش و هةوا و شويَنةكة زوَرتر لة شاخ و طوندةكان دا بوو.
عةليدي بة هةفتةنامةي ثيثلَي راطةياند كة "دةوري ذن لةم بةرهةمةدا زوَر سةرةكيية و باس لة نةوةي نوَي دةكات."
وةكو ثةيام و ناوئاخني دياري ئةم فيلمة ئةو طوتي، "دةمانهةويَ ئةوة بلَيين كة كياني كوردي ئيَستا ضةندةي ليَبووردةيي بةرامبةر نةتةوةكاني تر هةية و ضةندة جيَي ئاميَزي نةتةوةكاني ديكة دةبيَتةوة، هةر وةك ضوَن ليَرة لة كوردستاني عةراق فرة نةتةوةيي و فرة ئاييني هةية، سةرةرِاي ئةوةى كة كورد وةك كةمينة بة ذمار هاتووة."
سةبارةت بة ستافي بةشداربوو دةرهيَنةر طوتى، "لة بةشي تةكنيكي ضةند بياني ئيزافة دةبن. و لة بةشي موَسيقا لة كةساني ناوداري وةك توماس كوانتيلن و ريَد بريَظةري ئةمريكي كةلَك وةردةطرم هةروةها ئاميَر ذةنةكاني كورد لة ئةوروثا."
جيَي ئاماذةية كة سيناريوَي ئةم فيلمة لة نووسيني خودي دةرهيَنةرة.

No comments:

Post a Comment