Saturday, October 3, 2009

لةسليَماني بينايةكي نويَ بؤ خانةي بةسالآضووان دةكريَتةوة

سةرضاوةيةك لةخانةي بةسالآضووان سليَماني وتي برِيارة لةماوةي داهاتوودا بضينة بينايةكي نؤيَ كة دةكةويَتة طةرِةكي بةكرةجؤي شاري سليَماني.

عةبدولخالق عةبدولقادر، تويَذةري كؤمةلآيةتي، بةسايتي دةنطوباسي راطةياند، "بينا تازةكة تواناي لةخؤطرتني 60 بةسالاَضووي هةية، بةلاَم بيناي ئيَستامان 34 بةسالاَضوو لةخؤدةطريَت"و تواناي زيادكردني ئةو ذمارةيةي نيية.

خانةي بةسالاَضوواني سليَماني دةكةويَتة ثشت باخي طشتي و سالَي 1996 دامةزرiوة. 33 كارمةند لةخانةكةدا كاردةكةن و 34 بةسالآضوو لةخانةكةن كة 13يان ذن و 21يان ثياون.

لةلايةكي ترةوة، طؤظاري تةمةن كة تايبةتة بةطرنطيدان بةبةسالاَضووان، لةسالَرؤذي جيهاني بةسالآضووان خانةكةي بةسةركردةوةو بةرِيَوةبةري خانةكة وتي، "ئيَمة كيَشةي ثةككةوتةمان هةية كة نةحكومةت نة هيض ريَكخراويَكي تر ئاورِي ليَنةداونةتةوة."

مامؤستا محةمةد، بةرِيَوةبةري خانةي بةسالآضووان، ئاشكرايكرد كةسةرةرِاي بةباشي خزمةتكردني بةسالآضووان ناتوانن "هةموو كيَشةو نائارامييةكانيان برِةويَننةوة ضونكة هةريةكةيان لةناو خيَزانيَكةوة هاتونةتة خانةكةو رابوردوويةكي طةورةو طرانيان هةبووة لةطةلَ خيَزانةكانيان."

مةلا علي مةلا عبدلقادر، خةلَكي هةلَبجةي شةهيدةو يةكيَكة لةبةسالآضووةكاني خانةكة وتي، "من ناليَم (ئيَرة) خةلَوةتطةي ثيرانة، بةلَكو دةلَيَم وةكو مالَي باوكمة." مةلا علي كة بةهؤي باريَكي تايبةت هاتووة بؤ خانةكة، رازيبوني خؤي دةربرِي لةخزمةتطوزارييةكاني خانةكةو وتي، "خواردني باش و خاويَنمان ثيَدةدةن و هةروةها جلةكانيشمان دةشؤن."

سةبارةت بةخزمةتطوزاريةكان، بةرِيَوةبةري خانةكة وتي، "لةرِؤذيَكدا سيَ ذةم نانخواردن لةطةلَ ذةميَكي سووكة ميوةيان ثيَشكةشدةكريَت، لةسالَيَكدا سيَ جار جلوبةرط بؤ بةسالآضووةكان دةكريَت و بؤ خةرجي طيرفانيان هةريةكيَكيان مانطي 45 هةزاري ثيَدةدةين. "

خانةي بةسالاَضوواني سليَماني سةر بةوةزارةتي كاروكاروباري كؤمةلاَيةتي حكومةتي هةريَمةو ئةو بةسالاَضووانةي وةردةطيريَن بؤ ذن دةبيَت تةمةنيان لة55 سالَ بةرةوسةرو بؤ ثياو لة60 سالَ بةرةوسةر بيَت و هيض داهاتيَكي نةبيَت و تواناي خزمةتكردني خؤي هةبيَت.

ديلان حسيَن

No comments:

Post a Comment