Saturday, October 10, 2009

نرخي كارةباي مؤليدة ئةهلييةكان كةمدةبيَتةوة

هؤشةنط حةمةدةمين

بةمةبةستي كةم بوونةوةي كار ثيَكردني كارةباي مؤليدة ئةهلييةكان وةزارةتي كارةباي هةريَم برِياري كةم كردنةوةي نرخي ئةمثيَرةكاني كارةباي مؤليدةكاني دا.

دلَشاد محةمةد وتةبيَذي وةزارةتي كارةباي هةريَم رايطةياند، بةتةواو بووني ثرِؤذةي كارةباي (250) ميطاواتي ضةمضةمالَ ضاوةرواندةكريَت كة كارةبا رِؤذانة لة وةرزي زستان (18– 20) كاتذميَر بدريَت بة هاوولاَتيان.

ناوبراو وتيشي، "لة كاتي هاتنة ثيَشةوةي طرفت و كيَشةي كةمي سووتةمةني، لة ويَستطةكاني كارةباي نيشتيماني كيَشة دروست دةبيَت ئةو كات دةتوانريَت سوود لة مولييدة ئةهلييةكان وةربطيردريَت بؤية لة ئيَستادا هيض برِيار و بةرنامةيةك بؤ لاداني موليدة ئةهلييةكان لة ئارادا نيية."

لة لايةكي ترةوة وةزارةتي كارةباي هةريَم لة برِياريَكدا رِايطةياند كة بةهؤي دابةزيني ثلةي طةرما و باشبووني بةشة كارةباي نيشتماني، دةبيَت لةم مانطةدا كاتةكاني ثيَداني كارةباي مؤليدة ئةهلييةكان رِؤذانة تةنيا (3) كاتذميَر بدريَت بة هاوولاَتيان و لة بةرامبةر هةر ئةمثيَريَكيش تةنيا (4) هةزار دينار وةربطيريَت ئةمةش نارِةزاي لةلاي سةنديكاي مؤلييدة ئةهلييةكان دروست كردووة.

هةربؤية خاوةن مؤليدةكان نيطةراني خؤيان دةربري و ثيَيان واية برِيارةكة تاك لايةنةية. لةم بارةوة ئةنوةر كةريم ئةندامي سةنديكاي مؤلييدةكان طوتي،" برِيارةكةي نيَوان وةزارةتي كارةبا بيَ ئاطاداري و بةشداري نويَنةري سةنديكاي مولييدةكان بووةو بيَ ئةوةي ثرس و رِاويَذيمان ثيَ بكريَت".

بةثيَي برِيارةكةي وةزارةتي كارةبا كاتةكاني ئيشثيَكردن و نرخ و ماوةي كاركردني مؤليدة ئةهلييةكاني شاري هةوليَر و سليَماني لة بةرواري 1/10/2009 تاكو 31/10/ 2009 كاري ثيَدةكريَت.

No comments:

Post a Comment