Monday, October 26, 2009

مؤزةخانةي رستنوضنين ئاسارةكاني زياتر هي هةوليَرة


ثةروةر خؤشناو
رؤذانة زياتر لة 150 كةس سةرداني مؤزةخانةي رستنوضنيني كوردي دةكةن. طةشتيارانيش باري ئةمني كوردستان بة ئةرةني وةسف دةكةن. بةلاَم لة دوكاني دياريةكان. دةستكردي كوردي كةم دةست دةكةويَت.
سةرتيث مستةفا. سةر ثةرشتياري مؤزةخانةكة روني كردةوة. ئةم كةلوثةلانةي لةم مؤزةخانةية دانراوة زياتر كةلتور و كةلةثوري هةوليَرة. لةم مؤزةخانةية. ئةوةي سةرنج راكيَشة. كلاَوةكاني هةموو هؤز و عةشيرةتةكاني كوردستاني تيا نمايشكراوة.
لة نيَو ئةم مؤزةخانةية. دوكاني ديارييةكان هةية. كة طةشتياران دةتوانن دياري لة كةلة ثوري كوردةواري بكرِن. سةحةر كضة كورديَي رؤذهةلاَتة. بةلاَم كوردي نازانيَت. ئةم طةشتيارة باس لةوةدةكات. ئةو دةيةويَت ئةو كالاَويانة بكريَت، كة لة كوردستانةوة دروستكراون. نةك لة ئيَران! بةلاَم سةرتيث مستةفا ئةوةي رونكردةوة. لة هةريَمي كوردستان هةر ئةوة هةية كة دانراوة. بؤية ناضار ثةنا دةبريَتة، دةستكردي شويَني تر. وةك ئةو وتي، كوردستاني ئيَرانيش هةر كوردستانة.
دةرؤذة سةرداني كوردستاني كردوة. سيَ رؤذ لة هةوليَر دةميَنيَتةوة. ئةمة طةشتياريَكي هةنطارية لة نيَو ئةو مؤزةخانةية. ناوي طابؤر فؤدؤرة. بةثيَضةوانةي سةحةر. كوردستاني بة ئةو رووة جوانةكةي عيَراق دةبينيَت. كة لةم بةشةي عيَراق شةرِو توندو تيذي نيية.
بالَةخانةي ئةم مؤزةخانةية. لة لايةن بازرطانيَكي كوردةوة بةناوي. هاشم والي حاجي قادر دةباغ خؤشناو بنياد نراوة. ئةم بازرطانة لة سةردةمي خؤيي يةكيَك ببوة لة دةولَةمةندةكاني سةردةمي خؤيي. لة سالاَني 1904-1994.ذياوة. بةلاَم بالَةخانةكة لة سالَي 1938 دروستكراوة. لة سالَس 1941 تةواو بوة.

No comments:

Post a Comment