Wednesday, October 7, 2009

ئةم سالَ سيستةمي عبور لةزانكؤو ثةيمانطاكان جيَبةجيَدةكريَتثةروةر خؤشناو

وةزريري خويَندني بالاَي حكومةتي هةريَمي كوردستان رايطةياند "ئةم سالَ عبور هاتؤتةوة بؤ قوتابيان بؤ يةك دةرسي سالاَنةو دوو دةرسي كؤرس ضونكة ريَذةي كةوتواني ئةمسالَ زؤرة و نزيكةي 1700 قوتابي كةوتوومان هةية".
رؤذي يةكشةمة لة ديواني وةزارةتي خويَندني بالاَ د. ئيدريس هادي لة ثريَس كؤنفرانسيَكدا وتي، "لةراستيدا كيَشةي عبور بةم شيَوةي ئيستا بنةبرِ ناكريَت، بؤية ئيستا كار لةسةر سيستميَكي نويَ دةكةين بؤ خويَندني زانكؤكان و سالَي داهاتوو ئةم سيستمة جيَبةجيَ دةكريَت و خويَندن بةشيَوةي ئةوروثي و ئةمريكي دةبيَت."
د. ئيدريس ئاماذةي كرد بة رازيبووني ئةنجومةني وةزيران لةسةر دامةزراندني سيَيةكةمةكاني كؤليَذةكان بة موعيدي زانكؤكان كة ذمارةيان (611) قوتابييةو ضوارةم و ثيَنجةمي كؤليَذةكان وةكو موعيد لة ثةيمانطةكان.
لة تةوةريَكي ديكةدا ناوبراو باسي وةرطرتني قوتابياني كرد بةوةيدةرضوواني خويَندني ئةمسالَ بة ريَذةي 100% وةردةطيريَن و ئةو قوتابيانةي سالَي ثار ضووبون بؤ زانكؤكاني ناوةند و باشور طةر ئارةزوويان بيَت دةتوانن بطةرِيَنةوةو سالَي رابردووشيان بة كةوتوو بؤ هةذمار ناكريَت.
وةزيري خويَندني بالاَ هؤكاري دواكةوتني ناوي قوتابياني لة زانكؤو ثةيمانطةكاني بؤ هةنديَك لة ثةروةردةكان طةرِاندةوةو وتي"نزيكي 25 قوتابخانة ئيستمارةكانيان تةسليمي ثةروةردة نةكردووة كة خؤي دةبواية 10/9/2009 بةدةستمان طةيشتباية."
لةلايةكي ترةوة بةثيَي وتةكاني د. ئيدريس تائيستا نزيكةي 700 قوتابي نيَردراوةتة دةرةوة بؤ تةواوكردني خويَندني بالاَ، لةئايندةيةكي نزيكيشدا 300 قوتابي ديكة رةوانة دةكريَن. هةروةها وتيشي ريَذةي كورسيية دابينكراوةكان بؤ خؤيندني بالاَ لة دةرةوةي ولاَت لةلايةن حكومةتي ناوةندي، ريَذةي ئيَمة 17% بةرزبؤتةوة بؤ 30%.


سةبارةت بةضالاكييةكاني وةزارةتيش وتي لةبةرنامةداية 2010-2011 زانكؤي طةرميان بكةينةوة، هةروةها ئةنجومةني وةزيران رةزامةندي لةسةر دامةزراندني زانكؤي سؤران داووة كة دووسالَ بوو كاري لةسةر دةكرا، ئيستاش ديزاين و نةخشةي كةمثي زانكؤكة تةواو بووة كة برِي 16 مليار ديناري تيَضووةو ئةو كؤليَذانةي ئيستاش سؤرانيش كة سةر بة زانكؤي سةلاحةدينن دةكةونة سةر زانكؤي سؤران.

No comments:

Post a Comment