Tuesday, October 20, 2009


سةماي ئيرؤتمي شانؤي كوردي لةسستي دةربازدةكات

ديلان حسيَن

بؤ يةكةم جار لةهةريَمي كوردستان سةماي ئيرؤتمي لةلايةن دوو خانمي كوردي دانيشتووي دةرةوةو ذمارةيةك شانؤكاري طةنجي هةوليَر ثيَشكةشكرا. ضالاكييةكة لةلايةن بةرِيَوةبةرايةتي هونةري شانؤوة ريَكخرابوو كةهةستابوو بةكردنةوةي ؤركشؤثيَكي 10 رؤذي تايبةت بةوجؤرة سةماية.

ضالاكييةكة سةرلةبةياني دووشةمة لةهؤلَي بةرِيَوةبةرايةتي هونةري شانؤ ثيَشكةشكرا، بةئامادةبووني ذمارةيةك لةهونةرمةندان و هونةردؤستاني هةوليَرو وةزيري رؤشنبيري.

هيوا سوعاد، بةرِيَوةبةري بةرِيَوةبةرايةتي هونةري شانؤ، لةوتةيةكدا وتي، "ئةمرِؤ دوارِؤذي ؤركشؤثيَكي 10 رؤذيية بؤ فيَركردني ذمارةيةك شانؤكاري كورد بةهونةري ئيرؤتمي، كة لةلايةن هةردوو ئيرؤتميست خةرمان هيراني و هيَرؤ سةباحةوة سةرثةرشتي كراوة." سةبارةت بةمةبةستي ؤركشؤثةكةش رايطةياند، "ويستمان شانؤي كوردي لةسستي رزطاربكةين."

خةرمان هيراني و هيَرؤ سةباح دوو ذنة هونةرمةندن و لة ئةلَمانيا ئيرؤتميان خويَندووة.

لةبارةي سةماي ئيرؤتمييةوة هيَرؤ سةباح لةليَدوانيَكي تايبةتدا وتي، "ئةم هونةرة بةرجةستةكردني زمان و مؤسيقاية لةرِيَطاي جولَةي دةست و قاض و بةشةكاني تري جةستة." سةبارةت بة ناوزةندكردني هونةرةكةش وتي ئةوةندةي ئيرؤتمي جولَةيةكي ريتمي جوانة ئةوةندة سةما نيية.

ئةو خانمة ئيروَتيستة بةطرنطي دةزانيَت ئةم هونةرة بة كلتووري كوردي بناسيَنريَت ضونكة، "ئيرؤتمي كاريَكي جةماعييةو ثيَويستة هةمووان بةدةرونيَكي ثاكةوة ئيشبكةن بةشيَوةيةك كةتةنها تؤ نيت لةكارةكةدا. ئةمةش بؤ موجتةمةعي ئيَمة زؤر طرنطة." هةروةها ئاماذةي كرد زةردةشتيزم، كةدةطةرِيَتةوة بؤ كلتوريَكي ديَريني كورد، زؤر سودي ليَوةرطيراوةو بةكارهيَنراوة لة هونةري ئيرؤتميدا.

لاويَكي ئامادةبووي ضالاكييةكة ئةوةي خستةرِوو كة خؤشي بينيوة لةنمايشةكة ضونكة "زماني جةستة يةكساني تيَدايةو هةموو كةسيَك تيَيدةطات." هةروةها ئاماذةي بةنةبووني هونةري ئيرؤتمي كرد لةكوردستان و بؤيةش ثيَشنياري كردنةوةي ثةيمانطاي تايبةتي كرد.

ئيرؤتمي هونةريَكي دةربرِيني جولَةييةو لةلايةن فةيلةسوفي نةمسايي رؤدؤلَف شتاينةر لةدواي جةنطي جيهاني يةكةم دانراوة. هونةرةكة طرنطي دةدات بةيةكخستني هيَزي سروشت لةطةلَ تواناي ناوةوةي مرؤظ لةريَطاي جولَةي جةستة لةطةلَ موزيك يان تيَكستي خويَنراوة (زؤرتر هؤنراوة) بؤ بةدةستخستني ثةروةردةيةكي تةندروستي رؤح، هةروةكو شتاينةر دةلَيَت، "كةسيَك جةستةيةكي ئازادي نةبيَت رؤحيَكي ئازادي نيية."

No comments:

Post a Comment