Saturday, October 10, 2009


ئةلَمانيا كلتووري خؤي بة كورد دةناسيَنيَت

ديلان حسيَن

لةشاري هةوليَرو بؤ ماوةي سيَ رؤذ ذمارةيةك ضالاكي كلتووري ئةلَماني و كوردي ثيَشكةشدةكريَن.

رؤذي يةكشةممة 4/10 بةهاوكاري ئينستيتوتي طؤتةي ئةلَماني (ئينستيتوتيَكي رؤشنبيري سةربةخؤي ئةلَمانيية بؤ بلاَوكردنةوةي كلتووري ئةلَماني) و كؤمةلَةي هونةرة جوانةكاني كورد لقي هةوليَر، لة هؤلَي ميدياي شاري هةوليَر ضةند نمايشيَك و ثيَشكةشكران و ضالاكييةكان تاكو 6ي تشريني يةكةم بةردةوام دةبن.

لةم بارةوة بةرثرسي راطةياندني كؤمةلَةي هونةرة جوانةكان رايطةياند، "ئيَمة وةك خانةخويَيةك بةشداريمان كردووة". حةمة سوار عزيز ئاماذةي بة ضالاكييةكاني كلتوووري ئةلماني-كوردي كرد كةوا ضالاكييةكان نمايشي شانؤيي، ثيشانداني فيلم، ثيَشانطاي ويَنة، كؤنسيَرتي ميوزيك و طؤراني وتن دةطريَتةوة.

لةبارةي طرنطي ضالاكييةكان حمة سوار عزيز وتي، "تا ئيَستا قةزييةي كورد وةك قةزيةيةكي سياسي و كورد وةك شةرِكةر ناسراوة، هةولَ نةدراوة رؤشنبيران و هونةرمةنداني كورد ئيش بكةن لةسةر ناساندني كلتووري كوردي بؤ ولآتاني دةوروبةر." ئةو جةختيشي كردةوة كة كورد دةيةها هةزار سالَة لة ميزؤثؤتاميا دةذين و "كلتوريَكي دةولَةمةندمان هةية."

حةمة سوار ئاشكرايكرد برِيارة سالَيَكي تر كلتووري كورد ببةنة ئةلَمانيا " لةويَ نمايشي جلوبةرط و كةلةثووري كوردي وةك نانكردن ثيَشكةش بكةين."

لةلايةكي ترةوة، بةريَوةبةري ئينستيتوتي طؤتة لةعيَراق خؤشحالَي خؤي دةربرِي و وتي، "ئةمة يةكةم كارمانة ثيشاني جاماوةريَكي فراواني بدةين، ثيَشتريش كؤرس و ؤركشؤث و سيمينارمان بؤ رؤذنامةنوس و مامؤستايان كردووةتةوة."

يوديت ميرشبرغر رايطةياند بةنيازين ئؤفيسيَك لةهةوليَر بكةنةوةو "برِوامان واية ئةطةر لةشويَنيَك دةستمانكرد بةكار دةبيَت بةردةوام بين. هةروةها وتيشي ئةطةر كاري هونةري كوردي باشمان دةستكةوت هةولَدةدةين ثيشاني بينةري ئةلَماني بدةين.

ضالاكيية ئةلَمانييةكان ئينستيتوتي طؤتة سةرثةرشتي و خةرجي بؤ دابين دةكات و ضالاكيية كوردييةكانيش كؤمةلَةي هونةرة جوانةكاني كورد. ئينستيتوتي طؤتة لةسالَي 2004ةوة لقي لةعيَراق كردووةتةوةو لة 80 ولآت 128 لقي هةيةو كار دةكات بؤ بلآوكردنةوةي كلتووري ئةلَماني و بةنيازة ضالاكييةكاني دريَذ بكاتةوة بؤ سةرتاسةري عيَراق.

No comments:

Post a Comment