Wednesday, September 9, 2009

ليستي كوردستان هاوثةيمانيةتي لةطةلَ ئةو لايةنانة دةكات كة دان بة مافةكاني كورد دةنيَن


دةوةن هادي
هاوثةيماني كوردستان ناضيَتة ناو هاوثةيماني ثيَش وةختةوة لة كاتيَكدا عيراقيةكان خةريكي دروستكردني هاوثةيمانييةتي نويَن بؤ بةشداري كردن لة داهاتووي ثةرلةماني عيَراق و هاوثةيمانييةتةكةيان لةطةلَ عةرةب دةخةنة دواي هةلَبذارنةوة.
ئالا تالةباني، ئةندامي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق لة ليستي هاوثةيماني كوردستان سةبارةت بةهاوثةيمانيةتي ليستة كوردستانيةكان لةطةلَ هاوثةيماني تر وتي، ئيتيلاف خؤي لةناو خؤية بةشيَوةي جاران دروست نةبؤتةوة. راستة هاوثةيمانيةتي طةورة دروست بووة زؤربةي كوتلة شيعةكان دةطريَتةوة جطة لة دةعوا و بةهةردوو بالَةكةي مالكي و بالي تةنزيمي عيراقيةوة ئةوانة نةضوونة ناو ئيئتيلافةوة لةولايةشةوة هيَشتا سنةكان قةراري كؤتاييان نةداوة.
بؤية ئيَمةي كورد نامانةويَ ببينة تةرةف بةهيض شيَوةيةك لةم لايةنة ضونكة هةردوو ثارتي سةرةكي بةتايبةتي هاوثةيماني ثارتي ديموكراتي و يةكيَتي كؤمةلَيَك ثيَوةندي و طريَبةستي ستراتيجي و حةلفيان هةية لةطةلَ حزبةكاني ناو ئيئتيلافةوة، ض حزبي ئيسلامي لةلايةن سنة ض حزبي دةعوا و مةجلسي ئةعلا لةلايةن شيعةوة.
هةروةها وتي، "ئيحتيمالي زؤرة دوايي هةلبذاردن بضنة ناو ئيتيلافةوة، هيض كيَشةيةك نيية ئيَستاش بضينة ناو هاوثةيماني ثيَشوةختيشةوة، بةلآم هاوثةيماني كوردستان و سةركردايةتي كوردستان ثيَي واية جاريَ ثةلة نةكا بؤ ضوونة ناو ئيتيلافةوة."
مةحموود عوسمان ثةرلةمانتاري ليستي هاوثةيماني كوردستان وتي، "ئيَستة هاوثةيماني كوردستان ناضيَتة ناو هاوثةيماني ثيَشوةختةوة لةطةلَ عةرةب، بةلآم دواي هةلَبذاردن و دةرضووني ئةنجامةكان، ليستي كوردستان هةولَ دةدات هاوثةيماني لةطةلَ ئةو لايةنانةدا بكات دان بة مافةكاني كورد دادنيَت و يةك هةلَويَستن لةطةلَ خةلَكي كوردستان وةك جيَ بةجيَكردني مادةي 140 و ضارةسةري كيَشةكاني نيَوان هةريَم و بةغدا."
لةبارةي ئةوةي ئاخؤ هةلَبذاردنةكاني عيَراقدا ئةمةريكا ثشتيواني كام لايةني عيَراقي دةكات ئالا ثيَي وابوو، ئةمة يةكةم هةلَبذادن نيية تاوةكو بزانين ئةمةريكا يان ولآتاني تر لايةنطةري ئةم هةلَبذاردنة دةكةن يان نا ئةمة بة هيض شيَوةيةك نابيَت، هيض لة مةصلةحةتي ئةودا نيية بؤ ئةوةي لايةنطري تةرةفيَك بكات لة دذي تةرةفةكةي تر.

No comments:

Post a Comment