Wednesday, September 9, 2009

سةرذميَركردني دانيشتواني عيَراق دواخرا بؤ ئؤكتؤبةري سالَي داهاتوو

دةوةن هادي
خاليد شواني، ئةندام ثةرلةماني عيَراق لة ليستي هاوثةيماني كوردستاني دةربارةي ئةم دواخستنة ثيَيواية "وةزارةتي ثيلانداناني عيراقي و حكوومةتي عيَراق ئةو مصداقةتييةيان كةم دةبيَتةوة ئةطةر بيَتوو ئةم ئامادةكارية ئةنجام نةدةن. لةبةرئةوةي ئةو كاتة ئةو ئامادةكاريية ئامادةكارييةكي فةنية، مةبةستي داناني ئيستراتيجية بؤ هةموو لايةنةكاني ذيان وةك خةدةمات و تةنوية و طةشةثيَدان هةتا لايةني ئابووري رةنطة سوودي هةبيَت بؤ لايةني سياسيش."
ئةو واي بؤ دةضيَت "خاليَكي ئيجابي دةبيَت بؤ دابةشكردني بوجة بةشيَوةي يةكساني لة نيَوان ثاريَزطاكاني عيَراقدا، هةموو ثيَكهاتةيةك لةثيَكهاتةكاني عيَراق ذمارة و قةبارةي خؤيان دةزانن بؤية دواخرا."
خاليد باسي لةوة كرد بؤ ماوةي سيَ جارة ثرؤسةي ئةم ئةنجامدانة دوادةخريَ، ئةمة حكوومةتي عيراق و وةزارةتي ثلاندانان دةخاتة بةر ثرسيارةوة و بةبيَ لايةنانة وةك جيَ بةجيَكاري لايةني فةني كاريان نةكردووة بةقةد ئةوةي كةوتؤتة ذيَر قةوارةي سياسي و هةدةفي سياسيةوة ئةنجام نةداني ئةم ئامادةكاريةن.
ئالا تالةباني، ئةندامي ئةنجوومةني نويَنةراني عيَراق ليستي هاوثةيماني كوردستان وتي "خؤي دواخستني دوو مةسةلةي تيَداية، بةدةرةجة يةكي مةسةلةي سياسيية، ئةوي تر وةزارةتي ثيلان باسي دةكات كةوا كيَشةي فةني هةبيَت لة دواخستنةكةي بؤية دواخستنةكةي خراوةتة ساليَك."
ئالا دةربارةي مةسةلةي سياسييةوة ئاماذةي بةوةدا، ثيَوةندي بة كةركووك و شويَنة دابرِاوةكان يان ناوضة ناكؤكيكةرةكانة و دواي ئةوةي سةردانةكةي طرووثي توركمان بؤ لاي سستاني كردوويانة وة نةتةوة يةكطرتووةكان تةتقيتي ئةم سةرذميَرية دةكةن كة طوايا طؤرانطاري لةسةر ذميَري كةركووك كراوة لة سالَي 2003 عةرةبةكان ناليَن ئيَمة تةنقيتي دةكةين دةليَن ئةم سةرذميَرية با دوا بكةويََ.
هةروةها جةختي لةسةر ئةوة كردةوة، "بةريَوةبةرايةتي ئامار و ثيلاندانان و دائيرة سةرذميَري بةردةوامن بؤ تةرقيم كردني سةر دةرطاكان و ئيستمارةي يةكةمي سةرةتاي دةدريَت بة خةلَك ئةمانة خؤي لة خؤيدا سووديان هةية بؤ كؤمةليَك مةسةلةي تر."
لاي خؤيةوة بايةزيد حةسةن ثةرلةمانتاري سةر بة هاوثةيماني كوردستان وتي "ضةند ثالَنةريَكي سياسي لة ثشت دواخستني سةرذميَري دانيشتوانن لةلايةن حكوومةتةوة و ذمارةيةك لة هةردوو ثاريَزطاكةي مووسلَ و كةركووك داوايان كردبوو سةرذميَري دانيشتوان نةكريَت."
No comments:

Post a Comment