Wednesday, September 30, 2009

كةمبوونةوةي بةكارهيَناني موةليدة ئةهلييةكان لةكؤتايي ئةمسالَدا


وةزيري كارةبا لةحكومةتي هةريَمي كوردستان رايطةياند هةولَةكان بةردةوامة بؤ زيادكردني كارةباي نيشتيماني لةريَطاي تةواوكردني ثرؤذةكاني كارةباوة. هؤشيار سيوةيلي وتيشي" لةكؤتايي ئةمسالَدا يةكةي سيَيةم و ضووارةمي ويَستطةي 750 ميَطاواتي ضةمضةمالَ تةواو دةبيَت و بةتةواوبووني ثرؤذةي دانا غاز كةئةركي طةياندني سووتةمةني لةئةستؤية" قؤناغ بةقؤناغ ثستبةستن بةموةليدة ئةهلييةكان كةمدةبيَتةوة.
سةرلةبةياني 28/9 لةكؤبوونةوةيةكدا بةئامادةبووني راويَذكاران و بةرِيَوةبةرة طشتييةكاني وةزارةتي كارةباو ذمارةيةك لة ئةندازياران و كارمةنداني وةزارةت، هؤشيار سيوةيلي ئاماذةيكرد بةوةي ثرؤذةكاني وةزارةت بةشيَوةيةكي فراوان لةبوارةكاني بةرهةمهيَنان و دابةشكردن و طواستنةوة ئةنجام دراون.
هؤشيار سيوةيلي جةختيشيكردة سةر هةولَ و ماندوبووني كارمةنداني وةزارةت و دةستخؤشي و سوثاسي ئاراستةكردن لةبةرئةوةي توانيويانة لةوةرزي هاوين و مانطي رةمةزاني ثيرؤز و جةذندا بةباشترين شيَوة خزمةتي هاولآتيان بكةن
.
ديلان حسيَن

No comments:

Post a Comment