Wednesday, September 2, 2009

هةريَمي كوردستان دةبيَتة خالَي ثةرِينةوةي مادة هؤشبةرةكان


توركيا و ئيران رؤليَكي طرينطيان هةية لة بلآوكردنةوة و طةياندني مادة ترسناكةكان بؤ هةريَمي كوردستان، كوردستان دةكةنة خالَي ثةرِينةوةي مادة هؤشبةرةكان بؤ باشوور و ناوةرِاستي عيَراق و هةنديَك ولآتاني عةرةبي.

هيَمن هادي شارةزا لة بواري مادةي هؤشبةر لة رووي دام و دةزطا ئةمني و سةربازييةكاني ئةم ولآتانة وتي، "لة رووالَةتدا دذايةتي بةكارهيَنانن و بازرطاني ثيَكردني مادة هؤشبةرةكان دةكةن بؤ بةرذةوةندي خؤيان، بةلآم لةذيَرةوة كار بؤ تيَكداني شيرازةي كؤمةلآيةتي و دروستكردني بارودؤخيَكي نائارامن لة هةريَمي كوردستان."

هيَمن، ئاماذة بؤ كورداني نيشتةجيَي طوند و شارةديَيةكاني سةر سنوور دةكات و دةلَيَ، ئةمانة رؤلي طرنطيان هةية لة ثةرِاندنةوة و طةياند بؤ شارةكاني هةريَمي كوردستان.

ئةو طوتي، ثيَويستة حكوومةت هيَزي ثؤليس و سةربازي بةهيَز بكات و بةكارهيَناني سةط لة شويَني هاتنة ناوةوةي طةشتياران بؤ ولآت و داناني ثسثؤري تايبةت لةم بوارة.

لة رِووي زياني خراث بةكارهيَناني مادة هؤشبةر و هيرؤينةوة وتي، "مرؤظ ئالَوودة دةكةن لة رِووي جةستةيي و دةروونييةوة، هةروةها كاريطةري هةية لةسةر خراثكردني زؤربةي ئةندامةكاني لةشي مرؤظ."

جا ئةم مادانة ياسايي بيَت ناياسايي، ثزيشكي، ناثزيشكي يان كةلوثةلي ناومالَ (سيكؤتين، سمغ و ثلاستيك) كاريطةريان هةية لة سةر ذياني مرؤظ.

نةتةوة يةكطرتووةكان لة راثؤرتي تايبةت بة ضاوديَري ماددة هؤشبةرةكان ثةنجة بؤ ئةوة رادةكيَشيَت كة توركيا لة ريزي سةرضاوةي هيرؤين لة بازارِي ولآتي رؤذئاوا خاوةني 40% ئةم بزاظةية. هةروةها ئاماذة بةوة دةكةن لة نيَوان ضةندان ولآتاني ئةوروثا زؤربةي تؤرِةكاني مافياي دابةشكردني ماددةي بيَهؤشكةر توركن و بازارِةكان هةلَدةسورِيَنن.

دةوةن هادي

No comments:

Post a Comment