Wednesday, November 4, 2009

يةكيَتي ثةرلةمانيَك بؤ ضاوديَري كارةكاني دروست دةكات


ديلان حسيَن

لةدوا رؤذي ثلينؤمدا يةكيَتي نيشتيماني ضةند برِياريَك و ريَوشويَنيَكي دياري كرد بؤ ثتةوكردني ريزةكاني ئةو حيزبة تياياندا ليَسةندنةوةي مافي ئةنداميَتي لة نةوشيروان مستةفا و ئةندامة دةست لة كاركيَشاوةكاني ترو دروستكردني ئةنجومةنيَكي ناوةند بؤ ضاوديَريكردني كارةكاني يةكيَتي.
رؤذي 31/10/2009 ثلينؤم كؤتايي بةكارةكاني هيَنا و برِياردرا كؤتايي بهيَنريَت بةثةيوةندي ئةو ئةندامانةي مةكتةب سياسي و كؤميتةي سةركردايةتي كةثيَشتر دةستيان لةكاركيَشابووةوةو ثشتطيري بزووتنةوةي طؤرِانيان دةكرد لةكاتي هةلَبذاردني ثةرلةماني كوردستاندا. بةلآم طةرِانةوةي مةرجدار دانرا بؤ ئةو ئةندامانةي لةخوار ثلةي سةركردايةتييةوةن بؤ ناو ريزةكاني يةكيَتي.
برِياريَكي تري ثلينؤم دروستكردني ئةنجومةنيَكة بةناوي "ئةنجومةني ناوةند" لةماوةي هةفتةيةكدا. لةم بارةيةوة بةرثرسي ثةيوةنديية طشتييةكاني يةكيَتي، سةعدي ئةحمةد ثيرة لةليَدوانيَكدا وتي، "ئةنجومةني ناوةند كاري سةرةكي وةكو ثةرلةماني يةكيَتي دةبيَت و هةموو دةزطاكاني يةكيَتي موراقةبة دةكات."
سةبارةت بةدةسةلآتي ئةنجومةنةكةش سةعدي ثيرة رايطةياند هةماهةنطي دةكريَت لةنيَوان ئةنجومةني ناوةند و مةكتةبي سياسي لةمةرِ برِيارة طرنطةكان و ئةنداماني ئةنجومةن لةنيَوان شةست بؤ هةشتا كةس دةبيَت.
ثيَكهيَناني ليذنة تةنها لةبةر تةنطةذةي يةكيَتية
تةوةرةيةكي تري ثلينؤم ثيَكهيَناني كؤميتةي "ئةمةت لةكويَ بوو"بوو لةسةر ثيَشنياري مام جةلال سكرتيَري طشتي يةكيَتي بؤ ليَكؤلَينةوة لةسةروةت و ساماني ليَثرسراوان.
لةم بارةوة مةلا بةختيار، ئةندامي مةكتةب سياسي يةكيَتي رؤذي دووشةمة لةكؤنطرةيةكي رؤذنامةوانيدا رايطةياند، "لةكاتي ليَكؤلَينةوةدا هةر بةرثرسيَك دةركةوت لةطةندةلَييةوة طلاوة بةثيَي حةجمي تاوانةكةي سزا دةدريَت. "
لةوةلآمي ثرسياريَكدا دةربارةي كاريطةري ئةم كؤميتةيةو برِيارةكاني بةطشتي، ئةندامي سةركردايةتي ثيَشووي يةكيَتي، عوسمان بانيماراني رايطةياند، "ثيَكهيَناني ليذنة تةنها لةبةر تةنطةذةي (ئيَستاي يةكيَتيية). هةزاران برِياري ضاكسازي و نويَبونةوة دراوة كامةي جيَبةجيَكراوة؟"
سةبارةت بةئةطةري طةرِانةوةي ئةنداماني بالَي ريفؤرميش بؤ ناو يةكيَتي، بانيماراني كة يةكيَكة لةكةسة ديارةكاني ناو بزووتنةوةي طؤرِان وتي، طؤرِان نةجةيشي هةية نةكؤميتةو "ئيَمة بةردةوام بةخةلَك دةلَيَين برِؤن موضةكانيان ضاك بكةن. ئةوة مةسةلةي ذيانة و ئةوان ناني خةلَكيان برِيية." هةروةها ئاماذةي بةوة كرد "يةكيَك لةبةرنامةو مةنهةجي ئةو حيزبة (يةكيَتي) تيَطةشتبيَ تواناي كاركردني نية لةوة زياتر."
لةبرِيارةكاني تري ثلينؤم دياريكردني كاتي بةستني كؤنطرةي سيَيةمي يةكيَتي بوو كةبرِياردرا مانطي ئاياري داهاتوو ببةستريَت، هةروةها ئيمزاكردني ثةيماننامةي شةرةف لةلايةن مام جةلال، كؤسرةت رةسولَ، د.بةرهةم سالَح، د.فوئاد مةعسوم و مةلا بةختيار بؤ ثاراستني ريزةكاني يةكيَتي. بةلآم ثرسي ثرِكردنةوةي 15 كورسية ضؤلَةكةي سةركردايةتي بةهةلَثةسيَردراوي مايةوةو دواخرا بؤكاتيَكي ناديار.
ثلينؤمي يةكيَتي نيشتيماني كوردستان رؤذي 29/10/2009 لةسليَماني لةتةلاري هونةر دةستي بةكارةكاني كردو ماوةي سيَ رؤذ بةردةوام بوو و 1600ئةندام (1350 ثياو و 250 ئافرةت) بةشدارييان تيَداكرد.

No comments:

Post a Comment