Wednesday, November 4, 2009

ئافرةتان لة كؤنفراسةكاندا

دةوةن هادي
لة يةكةم كؤنفراسي ثلاتفؤرمي نيشتماني بؤ ئافرةتان لة هةوليَر بؤ ماوةي سيَ رؤذ تيَيدا بةردةوام بوو ئافرةتان لة سةرانسةري عراق كؤبوونةوة بؤ مةبةستي طفتوطؤكردن لةسةر ئةو ثرسانةي ئافرةت دةيانةويَ بيبينن لة هةلبذاردنةكاني نيشتماني داهاتووي 2010 مشتومري لةسةر كرا .
ئةم كؤنفراسة رؤذي شةمة دةستي ثيَكرد كة نويَنةراني حكومةت و ئةنجومةني نويَنةران و كؤمةلَطةي مةدةني و ثارتة سياسييةكان ئامادةبوون كة دةيان كيَشةي ئافرةتيان خستة روو لة بواري كؤمةلآيةتي و تةندروستي و سياسي.
بةلآم ئافرةتان بيروراي جياوازيان هةبوو دةرباري كيَشةي جياواز دةدوان لة ناوضةيةكةوة بؤ ناوضةيةكي تر جياوازي هةبوو هةروةها طلةييان هةبوو كة ثيَشنيارةكانيان وةك خؤي دةميَنيَتةوة بيَ ئةوةي ضارةسةر بكريَت.

كؤبوونةوةكان
شيرين ئاميَدي ئةندامي كؤميتةي ناوةندي ثارتي ديموكراتي كوردستان وتي، "ئةو كؤنفراس و كؤبوونةوانةكاني دةربارةي ئافرةت نةفسي وتار و شيعارن، ضارةسةري طونجاويان نيية بؤ كيَشةكان تةنها تةرحي ثرسيارن." بةهةمان شيَوة شيرين، نيطار حةمةد عةلي (رؤذنامةنووس\ سةرؤكي لقي رانيةي يةكيَتي خوشكاني يةكطرتوو) وتي، " غةدرة ئيَمة لة كؤنفراسةكان كؤ دةبينةوة و كيَشةكانمان بيَ ضارةسةري دةميَنيَتةوة تةنها تةرحي مشكيلةكان دةكةين." بةلآم سؤزان عارف سةرؤكي دةزطاي ثةرةثيَداني تواناكاني ئافرةتان بة ثيَضةوانةي ئةوانةوة وتي، " زؤر باشة بووني ئةو كؤبوونةوانة، ئيَمة ناتوانين بلَيَن ضارةسةري كيَشةمان نةكردو، توانيومانة كيَشةكان بةشيَوةيةكي طشتي ضارةسةر بةكةين". ئةو كؤنفراسانة ئةطةر ضارةسةريشي نةكردبيٍ توانيويةتي دةنطةكانمان كؤ بكاتةوة ثلانةكان دابرِيَذين. هةروةها باسي لةوةش كرد كة ريَكخراوة مةدةنييةكان ناتوانن بة تةنيا كار بكةن ئةطةر بزانين كيَشةكة زؤر طةورةبيَت لةلايةن ريَكخراوة نيَودةولَةتيةكان ثالثشتي دةكريَ ئاستةنطةكةي نةهيَلن.


باوةرِ بةخؤ نةبوون
ئاميَدي بةشيَكي تري قسةكاني ئاماذةي بةوةدا باوةرِ بةخؤ نةبوون وا لة ئافرةت دا خؤي هةلَنةبذيَريَت بؤ ئةوةي ببيَت بة ئةندام ثةرلةمانيَك ياخود ئامادة نيية رؤذيَك ببيَتة سةرؤك هةريَميَك, تةنها لة كؤنفراس و كؤبوونةوةكاني ئافرةتان بةدةست بلَندكرد ثيَشنياري بابةتةكة دةكات. هةروةها باسي لة وةشكرد كةوا ئافرةتةكاني ئيَمة لة ليستي كراوة دةترسن نةوةكو كاريطةري خراثي لةسةريان هةبيَت و دةنطيان بؤ نةدريَت "بؤية دةبيَت بةشداري بكةن باورِيان بةخؤيان هةبيَت.


ياسا
ئاميَدي جةخت لةسةر كار دةكات ثيَويستة ئافرةت فيَري كار بيَت، وة ئةو دروشمة تاوةكو ئيَستا ثةيرِةو نةكراية و دةبيَ بير لةوة بكريَتةوة ض ئاليةتيَكي ستراتيجي كارا دابندريَت بؤ دروشمة كؤنةكان بؤ ئةوةي بير بضن .
"ثيَويستة ياساكانيشمان قورئاني بيَت لةذيَر سيَبةري ئةو ياساية بيَت بؤ ئةوةي جياوازي دروست نةبيَت وة مافي علمانيش بثاريَن"

نيطار باسي لةوةش كرد ثيَويستة كابينةي شةشي حكومةتي هةريَمي كوردستان ضالاكي و زيندوويةتي ثيَوة ديار بيَت، ضارةسةري كيَشةكان بكات و وةك لةوةي كابينةي ثيَنجةم داناني بةريََوةبةرايةتي توندوتيذي دذ بة ئافرةتان.
بةلآم بةثيَضةوانةي قسةكاني نيطار سوزان عارف باسي لةوةكرد دةبيَ ياساكان نيوةي علماني بيَت نيوةكةي تر ئيسلامي بيَت نابيَت بةس ئيسلامي بيَت.
لةو كؤبوونةوةيةدا زياتر جةخت لة بواري ثةروةردة كرا كةوا ثيَشنياري ياسايةكيان كرد كةوا لة ثةرلةمان جيَبةجيَ بكريَ ئةويش برينةوةي دةرمالَة بؤ مندالَ كاتيَك لة دايك دةبيَت تاكو دةطاتة 18 سالَ زؤربةي ئافرةتان رازي بوون بةكؤي دةنط وتيان ئةطةر ئةم كيَشةية ضارةسةر بكريَ وا دةزانين هةموو كيَشةكان ضارةسةر كراوة.

No comments:

Post a Comment